Sut i ddefnyddio gwefan Egwyddorion a gwerthoedd

- cyngor i weithwyr

 

Beth yw Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru?

Mae Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwrs ac asesiad ar-lein sydd wedi’u seilio ar ddwy adran gyntaf Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol Cymru.

Cyn dechrau’r cwrs, argymhellwn eich bod chi’n siarad â’ch rheolwr ac yn bwrw golwg ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru i weld a ydych chi eisoes yn gymwys i gofrestru gyda chymhwyster derbyniol, trwy feddu ar brofiad addas yn y gweithle, neu drwy gaei eich cyflogwr i asesu'ch addasrwydd drwy gadarnhau set o gymwyseddau. 

Os nad allwch ddefnyddio un or llwybrau i gofrestru, gallwch ddewis cyflawni’r dyfarniad Egwyddorion a gwerthoedd i’w ddefnyddio fel tystiolaeth i ategu cais i gofrestru, sylwer bydd angen gwneud hyn a cyflwyno cais i gofrestru cyn Hydref 1 2022. 

Ar ôl i chi gwblhau’r gweithlyfr gofynnol yn llwyddiannus a phasio’r asesiad ar gyfer y gweithlyfr hwnnw, byddwch yn gallu lawrlwytho tystysgrif eich Dyfarniad egyddorion a gwerthoedd. Yna, gall hon gael ei defnyddio fel tystiolaeth i ategu cais i gofrestru trwy GCCarlein, sef porth cofrestru Gofal Cymdeithasol Cymru. Ar ôl cofrestru, bydd angen i chi gwblhau cymhwyster gofynnol erbyn yr amser y byddwch yn adnewyddu eich cofrestriad ymhen tair blynedd.

Sylwer: Bydd y dystysgrif dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd on ar gael i bobl syn ei cwblhau cyn 1 Hydref 2022

Os ydych yn cwblhau'r dyfarniad i wneud cais i gofrestru ond ni fyddwch yn ei orffen cyn 1 Hydref 2022, peidiwch a phoeni y gellir defnyddio'r gwaith rydych wedi'i gwblhau tuag at y llwybr asesu cyflogwr i gofrestru. Cewch wybod mwy am hyn a chofrestru yn gyffredinol ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru

Sefydlu cyfrif

I sefydlu’ch cyfrif ar gyfer y Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd, bydd angen i chi glicio ar ddolen unigryw y bydd eich rheolwr wedi’i hanfon atoch drwy’r e-bost.

Rhaid i chi glicio ar y ddolen hon i greu cyfrif. Bydd y ddolen yn mynd â chi i’r dudalen ‘Ymuno’; os na allwch glicio ar y ddolen am unrhyw reswm, dylech ei chopïo a’i gludo yn eich porwr (bar URL).

Bydd angen i chi lenwi’r holl flychau sy’n gofyn am wybodaeth. Mae’n bwysig eich bod chi’n defnyddio’r un cyfeiriad e-bost a ddefnyddiodd eich rheolwr wrth eich gwahodd chi, pan fyddwch yn creu eich cyfrif.

Ar ôl i chi ddewis pa fath o weithlyfr rydych chi am ei gwblhau (Plant neu Oedolion), dylech sylwi fod adran côd y rheolwr ar y ffurflen yn llenwi’n awtomatig. Mae’r côd hwn yn eich cysylltu chi â’ch rheolwr.

Ar ôl i chi lenwi’r dudalen hon a chlicio ar ‘Creu Cyfrif’, bydd eich cyfrif yn cael ei greu. Gallwch fewngofnodi unrhyw bryd gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost a’r cyfrinair o’ch dewis trwy fynd i’r dudalen fewngofnodi.

Dechrau arni

Ar ôl mewngofnodi, byddwch yn gweld teitl y dyfarniad cliciwch parhau i fynd at y gweithlyfrau.

Pan fyddwch yn cyrraedd y sgrin isod, darllenwch yr adran o’r enw ‘Croeso i’ch llwybr i gofrestru’.

Ar ôl i chi ddarllen yr adran hon, bydd angen i chi ddewis eich gweithlyfr.

Sylwch, i gyflawni’r Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd, bydd angen i chi gwblhau’r gweithlyfr sy’n berthnasol i’ch rôl chi yn unig:

Gweithlyfr 1 i’r rheiny sy’n gweithio gydag oedolion neu

Gweithlyfr 2 i’r rheiny sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.  

Cliciwch gewler i weld adrannau o’r gweithlyfr. Os ydych chi’n cwblhau’r gweithlyfr ar-lein, bydd angen i chi weithio trwy bob adran a darparu’r wybodaeth ofynnol, gan sicrhau eich bod chi’n clicio ar y botwm ‘Arbed Cynnydd’, cyn parhau i’r adran nesaf. Ar ôl i chi gwblhau pob adran o’ch gweithlyfr, bydd angen i chi glicio ar cyflwyno i’w anfon at eich rheolwr i’w werthuso.

Rydym yn cydnabod y gall rhai gweithwyr fod wedi cwblhau gweithlyfr ar bapur yn barod. Os byddwch chi a’ch rheolwr yn cytuno eich bod eisoes wedi cwblhau’r gweithlyfr all-lein, i fynd i’r asesiad, bydd angen i chi ychwanegu rhywfaint o destun, er enghraifft ‘cwblhawyd all-lein’, at bob blwch, gan sicrhau eich bod yn clicio ar ‘Arbed Cynnydd’ yna parhau – rhaid ichi wneud hyn ar gyfer pob blwch ym mhob adran o’ch gweithlyfr. Gallai fod yn haws copïo a gludo’r testun hwn i bob adran.

Enghraifft

Ar ôl i’ch adrannau gael eu harbed, byddant yn newid o anghyflawn i gyflawn ar y ddewislen.

Pan fydd holl adrannau gweithlyfr wedi’u cwblhau, rhaid i chi glicio ar cyflwyno ym mhrif ddewislen y gweithlyfr er mwyn i’r gwaith gael ei anfon at eich rheolwr i’w adolygu. Bydd hyn yn cloi eich gweithlyfr ac yn rhoi cyfle i’ch rheolwr gymeradwyo neu wrthod y gweithlyfr yn ei gyfrif.

Ar ôl i chi basio adran, bydd hon yn troi’n adran ‘darllen yn unig’, gan olygu eich bod yn gallu gweld eich gwaith a sylwadau eich rheolwr, ond ni allwch wneud unrhyw newidiadau i’r adran honno mwyach. Gallwch adolygu ac ychwanegu at unrhyw adran a wrthodir, cyn ei hailgyflwyno i’ch rheolwr ei gwerthuso eto.

Dim ond ar ôl i’ch rheolwr gymeradwyo holl adrannau’r gweithlyfr fydd adran yr ‘Asesiad’ yn datgloi. Mae 20 o gwestiynau amlddewis yn yr asesiad; i basio’r asesiad, rhaid i chi ateb dros 75 y cant o’r cwestiynau yn gywir. Os byddwch yn methu’r asesiad, bydd yn cloi am 48 awr ond gallwch ei sefyll eto ar ôl i’r cyfnod hwnnw ddod i ben.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r asesiad yn llwyddiannus, dylech allu mynd at dystysgrif eich Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd yn eich cyfrif unrhyw bryd.  

Ar ol 1 Hydref 2022 ni fydd yr asesiad ar gael a ni fydd tystysgrif yn cael ei chyhoeddi.

Cwestiynau Cyffredin - i weithwyr

Pam mae saith gweithlyfr a pha rai y mae angen i mi eu cwblhau?

Mae’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd yn rhan o broses sefydlu fwy o’r enw Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan. I gwblhau’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd, bydd angen i chi gwblhau a phasio naill ai gweithlyfr 1 yn unig os ydych chi’n gweithio gydag oedolion, neu weithlyfr 2 yn unig os ydych chi’n gweithio gyda phlant. Dim ond unwaith y gellir cyflawni’r dyfarniad.  Os ydych chi’n gweithio gyda’r ddau grŵp (plant ac oedolion), argymhellwn eich bod yn siarad â’ch rheolwr ac yn cwblhau’r gweithlyfr ar gyfer y grŵp rydych chi’n gweithio gyda nhw yn bennaf. Ar ôl i chi gwblhau naill ai weithlyfr 1 neu 2 a phasio’r asesiad, byddwch wedi ennill y Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd a gallwch wneud cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae Gweithlyfrau 3 i 7 yn rhan arall o Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan a gall y rhain gael eu defnyddio i gynorthwyo staff i gwblhau sefydlu, os oes angen hynny arnynt. Bydd unrhyw un sy’n dymuno defnyddio’r wefan i gwblhau gweithlyfrau 3 i 7 hefyd fel rhan o broses sefydlu ehangach yn sylwi bod y gweithlyfrau hyn yn datgloi ar ôl iddynt cyflwyno ei Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd. Sylwch, nid oes asesiadau ar gyfer gweithlyfrau 3 i 7 gan nad yw’r gweithlyfrau hyn yn orfodol ac maent yn llunio rhan o’r fframwaith ehangach. Mae gwybodaeth lawn am Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan, gan gynnwys y logiau cynnydd gofynnol, i’w gweld ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dewisais i’r math anghywir o weithlyfr (oedolion/plant) wrth greu fy nghyfrif; sut ydw i’n newid hwn?

Bydd angen i chi gysylltu â ni i newid gosodiadau eich cyfrif. Anfonwch e-bost at sefydlu@gofalcymdeithasol.cymru yn gofyn am y newid; sicrhewch fod eich neges e-bost yn cynnwys eich enw a’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddioch i greu’ch cyfrif.

Gyda phwy y dylwn i siarad os oes gennyf gwestiynau am lenwi fy atebion yn y ngweithlyfr?

Y rheolwr sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif sy’n gwerthuso’ch gweithlyfr. Dyma fyddai’r person gorau i siarad ag ef am y gwaith.

Beth mae angen i mi ei wneud i newid y rheolwr a osodwyd i werthuso fy ngweithlyfrau?

Os bydd arnoch angen i ni newid y rheolwr sy’n gwerthuso’ch gweithlyfrau, anfonwch e-bost at sefydlu@gofalcymdeithasol.cymru yn darparu:  eich enw, eich cyfeiriad e-bost, enw’ch rheolwr newydd a’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiodd i sefydlu ei gyfrif rheolwr ar y wefan. Ar ôl i ni gael y wybodaeth hon, byddwn yn gallu newid y rheolwr ar eich rhan.

Beth ddylen i ei wneud os bydda’ i’n cael problem dechnegol gyda’r wefan?

Os oes angen cymorth arnoch gyda phroblem sydd gennych gyda’ch cyfrif ar gyfer y Dyfarniad Gwerthoedd ac Egwyddorion, anfonwch e-bost at sefydlu@gofalcymdeithasol.cymru yn darparu: eich enw, eich cyfeiriad e-bost, manylion eich rheolwr, gwybodaeth am y gwall neu’r broblem, a chadarnhad ynghylch p’un a fyddech chi’n hapus i ni newid y cyfrinair a mewngofnodi i’ch cyfrif i archwilio ymhellach.

Rwy’ wedi anghofio fy nghyfrinair ac rwy’n methu mewngofnodi

Os ydych chi wedi anghofio’ch cyfrinair, gallwch anfon dolen e-bost atoch chi’ch hun i osod cyfrinair newydd, trwy https://www.fframwaithsefydlu.cymru/forgotten-password/

Nid oes gennyf fotwm cyflwyno ar fy nghyfrif

Rhaid i chi lenwi holl adrannau’ch gweithlyfr cyn i’r botwm cyflwyno ymddangos. Sicrhewch eich bod wedi clicio’r botwm ‘Arbed Cynnydd’ ar waelod pob adran. Pan fydd pob adran wedi’i chwblhau a’i harbed, bydd y botwm cyflwyno yn ymddangos ar brif ddewislen y gweithlyfr, wrth ymyl enw’r gweithlyfr. Byddwch yn gwybod p’un a ydych chi wedi cyflwyno’ch gweithlyfr i’ch rheolwr, oherwydd bydd yn cloi ac yn datgan fod y gweithlyfr yn cael ei werthuso.

Lawrlwytho copiau o lyfrau gwaith wedi'u cwblhau.

Unwaith y bydd llyfr gwaith wedi'i gwblhau'n llawn ac wedi'i ddychwelyd atoch gan eich rheolwr, bydd botwm o'r enw lawrlwytho copi yn ymddangos yn eich cyfrif ar y ddewislen wrth ymyl enw'r llyfr gwaith.

Ychwanegwyd y nodwedd hon at bob cyfrif yn dilyn adborth yr hoffai gweithwyr gadw copi o'u gwaith i'w ddefnyddio ar gyfer dysgu yn y dyfodol. Bydd clicio'r botwm lawrlwytho yn creu ac yn lawrlwytho fersiwn PDF o'ch llyfr gwaith cyflawn gan gynnwys sylwadau eich rheolwr. Gall hyn gymryd ychydig eiliadau i'w gynhyrchu ond ar ôl ei greu, bydd gennych PDF y gallwch ei arbed i'ch dyfais.

O ble galla’ i lawrlwytho fy nhystysgrif?

Pan fyddwch wedi cwblhau’r asesiad yn llwyddiannus, dylech allu mynd at eich tystysgrif ar gyfer y Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd yn eich cyfrif unrhyw bryd.  I wneud hyn, cliciwch ar fotwm y ‘cyfrif’ yn y gornel dde ar frig y sgrin; bydd hwn yn llwytho’ch manylion gan gynnwys botwm o’r enw ‘Nôl Tystysgrif’. Bydd clicio ar hwn yn lawrlwytho copi o’ch tystysgrif i’ch cyfrifiadur neu ddyfais.

Beth ydw i’n ei wneud ar ôl i mi orffen y Dyfarniad a chael fy nhystysgrif?

I gofrestru, bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio’ch tystysgrif fel tystiolaeth cyn 1 Hydref 2022. Gallwch ddysgu rhagor am gofrestru ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru ar www.gofalcymdeithasol.cymru 

I wneud cais, ewch i www.gccarlein.cymru a llenwi a chyflwyno’r ffurflen gais ofynnol. Os oes angen cymorth arnoch o gwbl wrth wneud cais i gofrestru, cysylltwch â’n tîm cofrestru trwy anfon e-bost at ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru