Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd

Lansiwyd dyfarniad newydd i ddarparu ffordd amgen o gofrestru ar gyfer gweithwyr gofal cartref sy’n newydd i’w rôl a heb gymhwyster ar hyn o bryd.

Cyflwynwyd y dyfarniad mewn ar gyfer gweithwyr a allai ei chael hi’n anodd bodloni gofynion cofrestru oherwydd eu bod yn rhan-amser, heb gymhwyster ar hyn o bryd a heb weithio mewn gofal cartref am dair o’r pum mlynedd diwethaf.

Gall gweithwyr gofal cartref gael dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru trwy gwblhau cwrs ac asesiad byr ar-lein yn llwyddiannus, wedi’u seilio ar ddwy adran gyntaf fframwaith sefydlu Cymru gyfan.

Bydd gweithwyr gofal cartref sydd angen cwblhau'r cwrs ac asesiad ar-lein yn derbyn e-bost gan eu rheolwr, yn eu gwahodd i fewngofnodi i'r safle. 

Gall rheolwyr cofrestru am y llwybr newydd yma.

 

Cofrestru gyda chymhwyster

Ar gyfer gweithwyr sydd â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn gofal iechyd a chymdeithasol (Diploma, FfCCh neu NVQ) neu gyfwerth (gweler cymwysterau addas ar gyfer cofrestru). 

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

 

Cofrestru â phrofiad os nad oes gennych y cymhwyster gofynnol

Ar gyfer gweithwyr sydd wedi gweithio am dri o'r pum mlynedd ddiwethaf mewn rôl gweithiwr gofal cartref ond heb unrhyw gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn erbyn y cymwyseddau gofynnol ac yn darparu datganiad wedi'i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferydd cyfreithlon, diogel ac effeithiol. 

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud: