Sut i ddefnyddio gwefan Egwyddorion a gwerthoedd

- cyngor i reolwyr

 

Beth yw Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru?

Mae Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwrs ac asesiad ar-lein sydd wedi’u seilio ar ddwy adran gyntaf Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Hyd at y 1 Hydref 2022 gellir eu defnyddio fel llwybr i gofrestru. 

Cyn dechrau’r cwrs, argymhellwn eich bod chi’n siarad â’ch gweithiwr ac yn edrych ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru i weld a yw’n gymwys i gofrestru gyda chymhwyster gofynnol perthnasol neu trwy feddu ar brofiad addas yn y gweithle neu wrth i chi asesu eu dealltwriaeth o restr benodol o gymwyseddau.

Os nad oes gan weithiwr gymhwyster derbyniol (neu brofiad addas) yn barod, gall ddewis cyflawni’r Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd i’w ddefnyddio fel tystiolaeth i ategu cais i gofrestru.

Ar ôl i weithwyr gwblhau pob adran yn llwyddiannus a phasio’r asesiad ar gyfer eu gweithlyfr, (naill ai gweithlyfr 1 i’r rheiny sy’n gweithio gydag oedolion neu weithlyfr 2 i’r rheiny sy’n gweithio gyda phlant), byddant yn gallu lawrlwytho tystysgrif eu Dyfarniad gwerthoedd ac egwyddorion. Yna, gall gweithwyr ddefnyddio’r dystysgrif hon fel tystiolaeth i ategu cais i gofrestru; bydd angen iddynt wneud y cais trwy GCCarlein, sef safle cofrestru Gofal Cymdeithasol Cymru. Ar ôl cofrestru, bydd angen i’r gweithwyr gwblhau cymhwyster gofynnol erbyn yr amser y bydd rhaid iddynt adnewyddu eu cofrestriad.

Sylwer: bydd y dystysgrif ond ar gael i bobl sydd wedi gwblhau'r dyfarniad cyn Hydref 2022

Os oes gennych weithwyr sy'n cwblhau'r dyfarniad ond na fydd yn ei orffen cyn 1 Hydref 2022, peidiwch a phoeni - gellir defnyddio'r gwaith y maent yn ei gwblhau o hyd tuag at y llwybr asesu cyflogwr i gofrestru. Cewch mwy o wybodaeth am hyn a chofrestru yn gyffredinol ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru

Dechrau arni

Cyn y gall gweithiwr gwblhau ei ddyfarniad, bydd rheolwr perthnasol yn ei wahodd i greu ei gyfrif ei hun ar wefan y Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd.

I allu gwahodd gweithiwr a gwerthuso gweithlyfrau fel rheolwr, bydd angen i chi greu eich cyfrif Egwyddorion a gwerthoedd eich hun, gan sicrhau eich bod yn dewis opsiwn y rheolwr wrth ymuno. Gallwch wneud hyn trwy fynd i https://www.fframwaithsefydlu.cymru/ymunwch/.

Eich dangosfwrdd rheolwr

Ar ôl i chi greu cyfrif a mewngofnodi, byddwch yn gallu gweld eich dangosfwrdd rheolwr, sef cyfres o adrannau lle y gallwch gefnogi cynnydd eich gweithiwr gyda’i weithlyfrau.

Enw’r adran gyntaf y byddwch chi’n ei gweld yw Gwahoddiadau E-bost.

Er mwyn i weithiwr gymryd rhan yn y dyfarniad, bydd angen i chi ei wahodd o’ch dangosfwrdd. Eich cyfrifoldeb chi yw gwahodd gweithwyr i gwblhau’r dyfarniad, ni allwn wneud hyn ar eich rhan.

Dyma sut olwg sydd ar adran gwahoddiadau eich dangosfwrdd:

O’r fan hon, gallwch ychwanegu enw a chyfeiriad e-bost gweithiwr i anfon e-bost ato gyda dolen bersonol (gan gynnwys cod y rheolwr) er mwyn iddo greu ei gyfrif ei hun. Bydd defnyddio’r ddolen a gaiff y gweithiwr i greu ei gyfrif yn sicrhau ei fod yn gysylltiedig â chi fel y rheolwr sy’n gwerthuso’u gweithlyfrau.

Sicrhewch fod y cyfeiriad e-bost cywir gennych i’ch gweithiwr cyn anfon y gwahoddiad. Rhaid i’ch gweithiwr ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hon bob tro y bydd yn mynd at y wefan yn y dyfodol, gan gynnwys ar gyfer negeseuon atgoffa am gyfrinair.

Mae adran wahoddiadau eich cyfrif yn dangos pwy rydych chi wedi’u gwahodd i’r wefan. Wrth i chi wahodd pobl, byddwch yn gweld eu manylion yn ychwanegu at un o ddwy adran ar y dudalen hon, sef naill ai:

- Gwahoddiadau sy’n disgwyl, sy’n dangos rhestr i chi o’r bobl rydych chi wedi’u gwahodd ond sydd heb greu eu cyfrif eto

Neu

- yr adran Wedi ymuno’n ddiweddar, sy’n dangos y bobl rydych chi wedi’u gwahodd, sydd wedi creu eu cyfrif.

Pan fydd gweithiwr wedi creu ei gyfrif, gan ddewis p’un a yw’n gweithio gyda phlant neu oedolion, rhoddir mynediad iddo at ei weithlyfr.

Rhaid i’r gweithiwr ateb pob cwestiwn yn ei weithlyfr, a sicrhau bod hwnnw wedi’i arbed, cyn y bydd yn gallu cyflwyno’r gweithlyfr i chi i’w werthuso.

Os bydd gweithiwr eisoes wedi cwblhau’r gweithlyfr all-lein, a’ch bod chi’n fodlon iddo wneud hyn, gall ychwanegu unrhyw destun at y sgriniau i’w alluogi i’w arbed a symud ymlaen drwy’r safle. Er enghraifft, gallai ychwanegu “cwblhawyd all-lein” fod yn addas. Gellir copïo a gludo testun ym mhob adran fel y gall y gweithiwr gyflwyno’r gweithlyfr.

Er enghraifft:

Rhaid ychwanegu cynnwys at bob cwestiwn ar bob sgrin mewn gweithlyfr er mwyn i’r wefan adnabod bod y gweithlyfr yn barod i’w gyflwyno.

Ar ôl i’r gweithiwr lenwi pob adran a chlicio cyflwyno, bydd y gweithlyfr yn cael ei gloi a bydd statws ‘cael ei werthuso’ arno. Yna, bydd yn dangos yn eich cyfrif, ar eich dangosfwrdd rheolwr, o dan bennawd y gweithlyfrau a gyflwynwyd.

Adran adolygu gweithlyfrau

Mae dwy ran i’r dudalen hon, sef gweithlyfrau wedi’u cyflwyno a rhagwylio cynnydd gweithlyfr.

Mae adran rhagwylio gweithlyfr yn dangos cynnydd y gweithiwr wrth lunio gweithlyfr trwy ganiatáu i chi edrych arno. Ni fydd gweithlyfrau yn yr adran hon sydd ag opsiwn edrych yn unig wedi’u cyflwyno eto i’w gwerthuso gan y gweithiwr; mae hyn yn golygu y gallwch chi fel y rheolwr weld y gweithlyfr ond ni allwch ei werthuso eto.

Ar ôl i weithiwr gyflwyno gweithlyfr, bydd yn symud i fyny yn ardal y gweithlyfrau wedi’u cyflwyno a bydd yn cynnig botwm gwerthuso i chi.

Trwy glicio ar y botwm gwerthuso ar weithlyfr yn yr adran hon, gofynnir i chi werthuso’r dystiolaeth a ddarparodd eich gweithiwr, a naill ai cymeradwyo neu wrthod adrannau’r gweithlyfr. Fe’ch atgoffir mai eich cyfrifoldeb chi yw gwirio bod tystiolaeth gweithiwr yn wir ac yn gywir. Os darganfyddir yn ddiweddarach nad ydych wedi gwerthuso tystiolaeth gweithiwr yn gywir, gallech wynebu honiadau o beidio â chydymffurfio â Chôd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol, a allai arwain at ymchwiliad i’ch addasrwydd i ymarfer.

Nid yw’n orfodol i reolwyr roi sylwadau, ond mae blychau ar gael i chi roi adborth ar y gwaith os dymunwch wneud hynny. Ar ôl i chi benderfynu cymeradwyo adran o weithlyfr a chlicio cymeradwyo, bydd y system yn newid yr adran honno i ddangos ei bod wedi pasio ac ni fydd angen i chi ei gwerthuso eto.

Os ydych chi o’r farn bod adran yn anghyflawn neu mae angen rhagor o wybodaeth arni, dylech glicio ar gwrthod; bydd hyn yn rhoi cyfle arall i’r gweithiwr weld eich sylwadau ac ychwanegu at ei waith. Rhaid i chi sicrhau bod holl adrannau’r gweithlyfr wedi’u gwerthuso (naill ai eu cymeradwyo neu eu gwrthod) cyn y bydd y system yn dychwelyd y gweithlyfr i’r gweithiwr.

Os byddwch wedi gwrthod unrhyw adrannau o weithlyfr, bydd y gweithiwr yn gallu ychwanegu atynt ac ailgyflwyno’r gweithlyfr i chi ei werthuso eto.

Ar ôl i chi gymeradwyo holl adrannau gweithlyfr gweithiwr, bydd adran yr Asesiad yn datgloi yng nghyfrif y gweithiwr er mwyn iddo roi cynnig ar yr asesiad. Pan fydd gweithlyfr y gweithiwr wedi’i gwblhau ac mae wedi pasio’i asesiad, bydd wedi ennill ei dystysgrif, a fydd ar gael i’w lawrlwytho yng nghyfrif y gweithiwr.

Gwiriwr tystysgrif

Mae’r adran hon yn caniatáu i chi wirio bod rhif tystysgrif person yn cyfateb i’w gyfeiriad e-bost.

Tab arweiniad

Byddwn yn ychwanegu arweiniad a chyhoeddiadau at yr adran hon wrth i ni wneud gwelliannau a diweddariadau i’r wefan.

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae gen i gweithwyr sydd wedi dechrau'r dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd / AWIF on na fyddan nhw'n gorffen erbyn mis Hydref, sut allwn ei defnyddio i gofrestru?

Ni fydd unrhyw un sy'n gorffen eu Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd (llyfr gwaith 1 neu 2) ar ol 1 Hydref yn cael y prawf dewis neu tystysgrif. Byddant yn gallu defnyddio eu gwaith fel tystiolaeth tuag at lwybr asesu'r cyflogwr. I gael mwy o gwybodaeth am y llwybr asesu gan cyflogwr ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.  

Mae fy ngweithiwr eisoes wedu cyflawni'r dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd, ond heb gwenud cais eto i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Ar ol 1 Hydref ni fydd tystysgrif dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd yn cael ei derbyn i gofrestru, ond gellir ei defnyddio fel tystiolaeth fel rhan o lwybr Asesu'r Cyflogwr. Os nad ydych weithwyr wedi gwneud cais eto i gofrestru gan ei defnyddio fel eu tystiolaeth y byddem yn argymell gwneud cais i gofrestru cyn gyted a phosib drwy ymweld a GCCarlien. 

A fydd fy ngweithiwr yn cael tystysgrif ar gyfer y dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd?

Fydd tan 30 Medi 2022. 

Ar ol 1 Hydref 2022 ni fydd tystysgrif yn cael eu cyhoeddi ni waeth pryd ddechreuwyd ar y llyfrau gwaith. 

Sut rydw i’n newid rheolwr fy ngweithiwr?

I newid rheolwr rhywun, byddai angen i’r gweithiwr gysylltu â ni’n uniongyrchol.

Os bydd angen i weithiwr newid y rheolwr sy’n gysylltiedig â’i Ddyfarniad egwyddorion a gwerthoedd, gofynnwch iddo anfon e-bost at induction@gofalcymdeithasol.cymru

Yn yr e-bost, bydd angen i’r gweithiwr gadarnhau enw a chyfeiriad e-bost y rheolwr newydd yr hoffai iddo gael ei gysylltu â’i gyfrif.

Mae rhywun wedi gadael ein sefydliad – sut rydw i’n ei ddileu o’m dangosfwrdd?

Byddwch yn gweld croes fechan wrth ymyl enw person ar eich dangosfwrdd; bydd clicio ar hwn yn eich datgysylltu fel rheolwr arnynt ac yn tynnu’r person o’ch rhestr. Os nad yw’r person wedi creu ei gyfrif eto, bydd rheolwr arall yn gallu anfon gwahoddiad ato. Os bydd gweithiwr eisoes wedi creu ei gyfrif, bydd cyfrif y gweithiwr yn parhau i fodoli, ond ni fydd y gweithiwr yn gallu mewngofnodi mwyach; yn hytrach bydd yn gweld neges yn gofyn iddo gysylltu â ni trwy anfon e-bost at sefydlu@gofalcymdeithasol.cymru i’w gysylltu â rheolwr newydd.

Ymhle galla’ i ddod o hyd i’r opsiwn i werthuso gweithlyfr fy ngweithiwr?

Os nad yw gweithlyfrau wedi’u cyflwyno, gellir edrych arnynt yn unig fel y gallwch chi weld cynnydd gweithlyfr. Bydd gweithlyfrau sydd ar waith yn dangos ar eich dangosfwrdd rheolwr o dan adran Rhagwylio cynnydd gweithlyfr.

Dim ond pan fydd gweithiwr wedi gorffen holl adrannau’r gweithlyfr a chlicio ar y botwm cyflwyno y bydd y gweithlyfr ar gael i chi ei werthuso. Ar ôl ei gyflwyno, dylai symud o dan y pennawd Gweithlyfrau wedi’u Cyflwyno ar eich dangosfwrdd rheolwr a bydd yr opsiwn gwerthuso ar gael wedyn.

Os ydych chi’n amau bod gweithlyfr yn gyflawn ond heb ei restru o dan adran ‘Gweithlyfrau wedi’u Cyflwyno’ eich dangosfwrdd, cynghorwn fod y gweithiwr yn gwirio’i fod wedi arbed pob rhan o’r gweithlyfr a sicrhau ei fod wedi clicio ar y botwm cyflwyno er mwyn i’r gwaith eich cyrraedd chi.

Mae gennyf i / Mae gan fy ngweithiwr broblem dechnegol â’m cyfrif Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd; beth ddylwn i ei wneud?

Os oes gennych broblem dechnegol gyda’ch cyfrif, rhowch wybod i ni trwy anfon e-bost at sefydlu@gofalcymdeithasol.cymru; sicrhewch fod eich e-bost yn cynnwys eich enw, y cyfeiriad e-bost a ddefnyddioch i greu eich cyfrif, gwybodaeth am y gwall neu’r broblem, a chadarnhad ynghylch p’un a fyddech chi’n hapus i ni newid eich cyfrinair a mewngofnodi i’ch cyfrif i archwilio ymhellach.

Pam mae saith gweithlyfr a pha rai y mae angen i’m gweithiwr eu cwblhau?

Mae’r Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd yn rhan o broses sefydlu fwy o’r enw Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan. I gwblhau’r Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd, bydd angen i’ch gweithiwr gwblhau a phasio naill ai gweithlyfr 1 yn unig os yw’n gweithio gydag oedolion, neu weithlyfr 2 yn unig os yw’n gweithio gyda phlant. Dim ond unwaith y gellir cyflawni’r dyfarniad, felly os yw’ch gweithiwr yn gweithio gyda’r ddau grŵp (plant ac oedolion), argymhellwn eich bod yn siarad â’r gweithiwr a’i fod yn cwblhau’r gweithlyfr ar gyfer y grŵp y mae’n gweithio gyda nhw yn bennaf. Ar ôl i weithiwr gwblhau naill ai weithlyfr 1 neu 2 a phasio’r asesiad, bydd wedi ennill y Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd a gall wneud cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae gweithlyfrau 3 i 7 yn rhan arall o Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan a gall y rhain gael eu defnyddio i gynorthwyo staff i gwblhau sefydlu, os oes angen hynny arnynt. Bydd unrhyw un sy’n dymuno defnyddio’r wefan i gwblhau gweithlyfrau 3 i 7 hefyd fel rhan o broses sefydlu ehangach yn sylwi bod y gweithlyfrau hyn yn datgloi ar ôl i’r gweithiwr cyflwyno y Ddyfarniad egwyddorion a gwerthoedd. Sylwch, nid oes asesiadau ar gyfer gweithlyfrau 3 i 7 gan nad yw’r gweithlyfrau hyn yn orfodol ac maent yn llunio rhan o’r fframwaith ehangach. Mae gwybodaeth llawn am Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan, gan gynnwys y logiau cynnydd gofynnol, i’w gweld ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae fy ngweithiwr wedi cwblhau’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd; beth mae’n rhaid iddo wneud nesaf?

I gofrestru, bydd angen i’ch gweithiwr wneud cais, gall weithiwr defnyddio'r dystysgrif fel tystiolaeth tan hyd at 1 Hydref 2022. Cewch ragor o wybodaeth am gofrestru ar ein gwefan ar https://gofalcymdeithasol.cymru/cofrestru

I wneud cais i gofrestru, ewch i www.gccarlein.cymru. Bydd angen i’ch gweithiwr greu cyfrif GCCarlein a llenwi a chyflwyno’r ffurflen gais ofynnol. Sylwch fod angen cyfrifon ar wahân ar gyfer GCCarlein a gwefan y Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd. Os oes angen cymorth arnoch o gwbl wrth wneud cais i gofrestru, cysylltwch â’n tîm cofrestru trwy anfon e-bost at ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Lawrlwytho copiau o lyfrau gwaith sydd wedi'u cwblhau.

Unwaith y bydd llyfr gwaith wedi'i gymeradwyo'n llawn ac wedi'i ddychwelyd at y gweithiwr, byddant yn gweld botwm o'r enw lawrlwytho yn ymddangos yn eu cyfrif.

Ychwanegwyd y nodwedd hon at bob cyfrif yn dilyn adborth yr hoffai gweithwyr gadw copi o'u gwaith i'w ddefnyddio ar gyfer dysgu yn y dyfodol. Bydd clicio'r botwm lawrlwytho yn agor fersiwn PDF o'r llyfr gwaith wedi'i gwblhau gan gynnwys sylwadau'r rheolwr i'r ddyfais y mae'r person yn ei defnyddio, yna gall y gweithiwr ei arbed a'i defnyddio.

Dylai rheolwyr sy'n dymuno cadw copi o lyfr gwaith eu gweithwyr gysylltu â'u gweithwyr yn uniongyrchol i ofyn am gopi ganddynt.